Commissietaken

De AFC organiseert meerdere keren per jaar feesten en activiteiten. Eén van deze feesten is het eindfeest direct na de laatste competitieronde. Afstemming met de bestuursactiviteiten (nieuwjaarsreceptie en vrijwilligersmoment), de thema-avonden, de JAC-activiteiten en de thuisspeelavonden van H1 en D1 gebeurt in samenspraak met de Barcommissaris.

Bestuurslid: Barcommissaris

De Beach Commissie regelt het onderhoud van de beachvelden en bijbehorende accommodatie. Aan de hand van de inschrijvingen maken zij een trainingsschema. Samen met Punch en Delta regelen zij de Delftse Beach Competitie. Daarnaast worden er meerdere toernooien georganiseerd door de organisatie.

Bestuurslid: Voorzitter

De Jeugd Activiteiten Commissie organiseert activiteiten voor de jeugd en richt zich hierbij op alle leeftijdsgroepen binnen de jeugdafdeling. De commissie overlegt met de jeugdtrainers en houdt hen betrokken bij de activiteiten.

Bestuurslid: Barcommissaris

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het technische gedeelte binnen de jeugdafdeling. Zij werkt hierbij nauw samen met zowel de Technische Commissie als wel de Jeugd-Activiteiten Commissie. Het gewenste aantal voor de JC is vier leden, te weten de voorzitter, mini-coördinator, coördinator jongens (A,B en C) en de coördinator meisjes (A,B en C). Daarnaast vergaderen zij regelmatig met alle hoofdtrainers van de jeugdteams, zodat vorderingen en problemen snel besproken kunnen worden. Bij een groeiende jeugdafdeling kan gekozen worden om de structuur van de JC te veranderen.

Bestuurslid: Bestuurslid Technische Zaken

Kratos ’08 beschikt over een eigen kantine. Een belangrijk pluspunt t.o.v. andere verenigingen qua gezelligheid en inkomsten. De Kantinecommissie beheert deze kantine. Zij zorgt ervoor dat er genoeg eten en drinken in de bar is, is verantwoordelijk voor de aankleding en voor het functioneren van de bar (o.a. bemanning).

Bestuurslid: Barcommissaris

De financiële stukken worden ieder jaar door een aparte commissie vanuit de leden gecontroleerd. De commissie brengt vervolgens verslag uit aan de ALV en adviseert de ALV om tot goed- of afkeuring van de stukken te stemmen.

Bestuurslid: Penningmeester

De materiaalcommissie beheert alle materialen, die nodig zijn voor de beoefening van volleybal.

Bestuurslid: Wedstrijdsecretaris

De Pr-commissie zorgt voor een (positieve) communicatie over de vereniging naar haar leden en de buitenwereld. Zij informeren de club over spelende zaken. Daarnaast zorgen zij voor het nodige promotiemateriaal voor diverse ledenwerfacties.

Bestuurslid: Bestuurslid PR en Communicatie

De redactie zorgt/zorgde voor de uitgave van de Krantos. In deze jaarlijkse uitgifte staan verschillende interviews en artikelen voor en door de club.

Bestuurslid: Bestuurslid PR en Communicatie

De Sponsorcommissie werft diverse sponsors voor de vereniging. Dit kunnen sponsors per team zijn, een club van donateurs, of sponsoren, die iets specifieks willen sponsoren. Naast de werving is de commissie ook verantwoordelijk voor het in stand houden van de banden met de sponsor.

Bestuurslid: Bestuurslid PR en Communicatie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de seniorenteams, zowel de indeling van de teams en trainers als wel de voortgang van de individuele spelers. De TC doet dit voor alle seniorenteams. Specialisatie binnen de TC is mogelijk en zelfs gewenst, maar men is als TC verantwoordelijk voor alle teams. Bij de indeling van de teams, het benaderen van de trainers en het bepalen van het trainingsschema wordt goed overlegd met zowel de Jeugdcommissie als het bestuurslid Technische Zaken.

Bestuurslid: Bestuurslid Technische Zaken

De Tenue Commissie is verantwoordelijk voor de kleding, zoals de Kratos wedstrijdshirts en andere sportkleding die besteld kon worden via de webshop. 

De Website Commissie zorgt voor het beheer van de website en coördineert de inhoud.

Bestuurslid: Bestuurslid PR en Communicatie

Individuele taken

De scheidsrechter coördinator wijst de scheidsrechters aan op wedstrijden, hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen en het kunnen van de scheidsrechter.

Bestuurslid: Wedstrijdsecretaris

De ledenadministratie houdt de in- en uitschrijvingen van de club bij. Past de wijzigingen aan in de ledenlijst en communiceert deze met de mensen die deze informatie nodig hebben.

Bestuurslid: Secretaris

Deze persoon werkt samen met de wedstrijdsecretaris om elk seizoen weer nieuwe scheidsrechters aan te trekken en op te leiden. Zij begeleiden samen een nieuwe scheidsrechter bij de eerste wedstrijden.

Bestuurslid: Wedstrijdsecretaris

De vertrouwenspersonen zijn benoemd om iedere kratosser met clubgebonden problemen te helpen. Bij de vertrouwenspersonen kan je terecht met bijvoorbeeld vragen over, problemen met of kennis van (seksuele) intimidatie, misbruik, pesten, manipulatie, of andere grensoverschrijdende zaken.

Bestuurslid: Voorzitter