Sociaal Veiligheidsbeleid


Kratos '08 is een vereniging waar iedereen met plezier en veilig komt volleyballen.

Volleybalvereniging Kratos '08 wil iedereen de mogelijkheid bieden om te kunnen genieten van de volleybalsport en wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis en veilig kan voelen, ongeacht zijn of haar sportieve capaciteiten. Een veilig sportklimaat begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Daarnaast is het zaak rekening te houden met de grenzen die een ander aangeeft. Of gedrag grensoverschrijdend is, bepaalt niet de zender, maar de ontvanger, hoe die het ervaart.

Documenten:

 

Vertrouwenscontactpersonen

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, probeer het dan te bespreken met de betrokkene, je trainer, coach of teamgenoten. In de media gaat het dan vaak over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag, maar het kan ook gaan om andere zaken zoals het wisselbeleid, de sfeer binnen het team (bijvoorbeeld pesten of buitensluiten van iemand) of ander ongewenst gedrag waardoor je met minder plezier gaat volleyballen. Soms lukt het niet om de situatie zelf op te lossen – dan is het goed om te weten dat Kratos je wil helpen en dat je bij een van de vertrouwenscontactpersonen terecht kan als er zich iets voordoet waar je zelf niet uitkomt – de vertrouwenscontactpersoon kan je helpen snel de juiste oplossing te vinden. Zij luisteren naar je en gaan zorgvuldig met je verhaal of situatie om. De vertrouwenspersonen zijn Ronald van't Klooster en Lisette van der Kolk. Zij zijn te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@vvkratos.nl of individueel via onderstaande mailadressen. Aarzel niet om Lisette of Ronald een e-mailtje te sturen of om hen persoonlijk te benaderen. Ook niet als je denkt dat het misschien wel meevalt, vanzelf overgaat of als je niet precies weet hoe ze je kunnen helpen. Samen kom je er snel genoeg achter.

Lisette

Ronald

Lisette Ronald

Ik ben Lisette, 45 jaar oud, ik heb een zoon van 20 en een dochter van 18 en speel al sinds mijn 8e volleybal. Ik ben werkzaam in de gehandicaptenzorg en in mijn vrije tijd hou ik van lezen, sporten en gezelligheid.

Na mijn studie ben ik begonnen met volleyballen en inmiddels meer dan 15 jaar actief bij Kratos als speler en vrijwilliger. Doordat ik veel training heb gegeven en lid ben geweest van de TC ken ik de vereniging goed. Ik werk bij een software bedrijf in de medische sector, ik heb 2 dochters en in mijn vrije tijd ga ik graag sporten (beachen, hardlopen, snowboarden), koken of gezellig wat drinken in de stad.

lisette@vvkratos.nl

ronald@vvkratos.nl

 

Sociaal Veiligheidsplan en gedragsregels

Voor Kratos ’08 is het allerbelangrijkste dat je met veel plezier kunt volleyballen in een veilige en vertrouwde omgeving. Kratos laat dit zien door voor iedere trainer/coach een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen en moeten alle vrijwilligers onderstaande gedragsregels ondertekenen. Daarnaast is er een Sociaal Veiligheidsplan opgesteld. Als uitgangspunt voor het schrijven van dit beleidsplan is de toolkit 'Beleid voeren tegen Seksuele Intimidatie en ander Grensoverschrijdend Gedrag voor sportverenigingen' van het NOC*NSF gebruikt. Dit beleidsplan is gericht op (ouders van) leden, trainers/coaches en overige vrijwilligers die bij de vereniging betrokken zijn. Daarnaast heeft het NOC*NSF gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden erkend. De gedragsregels, die ook door Kratos ’08 worden onderschreven, staan hieronder:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen en sportkampen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.